Home » בריאות » אשפוז בתי אבות באמצעות קוד

אשפוז בתי אבות באמצעות קוד

חוק בריאות ממלכתי בישראל קובע תנאי זכאות עבור קשישים וחולים סיעודיים ותשושי נפש.

השירותים שניתנים מתוקף החוק הם בהשתתפות כספית מצד המטופל או בני משפחתו.

במידה והקשיש מוגדר חולה סיעודי או תשוש נפש על ידי צוות מוסמך של לשכת הבריאות, הוא זכאי גם לקבל סיוע במימון.

הסיוע הוא בתנאים שנקבעו תחת נוהל אשפוז חולים סיעודיים ולפי פרסום של משרד הבריאות עצמו.

עם זאת, הבעיה היא שרוב בעלי המשפחות והמטופלים בישראל לא מודעים לאפשרות של קבלת קוד עבור אשפוז בתי אבות.

חוסר היכרות עם מאפייני החוק מונעת מהם לנצל את ההטבה ולקבל סיוע במימון של אשפוז בתי אבות.

מה התנאים לקבלת קוד אשפוז?

יש מספר תנאים שבהם צריך לעמוד על מנת לקבל קוד אשפוז בתי אבות.

התנאי הראשון הוא הגדרה של הקשיש כחולה סיעודי או תשוש נפש.

הגורם היחיד שמוסמך להגדיר את הקשיש כחולה סיעודי או תשוש נפש לצורך קבלת קוד אשפוז בתי אבות היא לשכת הבריאות.

התנאי השני הוא שקיים מקום פנוי בהתאם למכסת המקומות לאשפוז סיעודי.

זה למעשה הקוד המדובר ואותו משרד הבריאות מקצה לציבור המטופלים לפי המצב בבתי אבות ובתי חולים.

התנאי השלישי הוא שמולאו כל התנאים להקצאת הקוד יחד עם חתימה על התחייבויות כספיות מצד הקשיש ובני משפחתו.

לשם השוואה, התנאי הרביעי הוא שמשרד הבריאות יקבע סדר עדיפויות שעולה בקנה אחד עם מתן הקוד עבור הקשיש.

המסמכים שצריך להגיש לפני אשפוז בתי אבות

קבלת קוד עבור אשפוז בתי אבות מותנית גם בהגשת מסמכים מסוימים.

הגשת המסמכים חשובה כי היא מאפשרת לבתי אבות לטפל בבקשה ועוזרת לאשר אותה מול משרד הבריאות.

במסגרת המסמכים צריך להקפיד על חתימה של הגורמים המורשים ועל ליווי צמוד מצד הרופא.

בנוסף, צריך להגיש את המסמכים יחד עם צילום תעודת זהות של הקשיש לרבות ספח ועם דוח אבחון סוציאלי.

לאחר אישור הבקשה נותר רק למלא שאלון הצהרה מצד בני המשפחה ולשלם דמי כניסה חד פעמיים אם מדובר בבית אבות סיעודי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*